SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

Steel Deck : เพื่อความสะดวกในการสัญจรของรถทุกประเภทที่ต้องวิ่งผ่าน บริเวณสถานที่ก่อสร้างที่มีการขุดเปิดหน้าดิน การที่มี Steel Deck ที่แข็งแรงและจำนวนที่เพียงพอจะทำให้การก่อสร้างงานชั้นใต้ดินมีประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาการก่อสร้างได้มากยิ่งขึ้น

Steel Deck

ด้วยขนาดของ Steel Deck ที่มีขนาดใหญ่ถึง 9 ตาราเมตรต่อแผ่น ทำให้สามารถปูครอบคลุมพื้นที่บริเวณเปิดหน้าดินได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับปูทางให้รถขุดดินล้อตีนตะขาบวิ่งรอบหน่วยงานก่อสร้าง

Product Specification :

Steel Deck (With Grid Pattern Surface)

Steel Solution by SYS ขอแนะนำ Platform รูปแบบใหม่ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการก่อสร้าง ด้วย Steel Deck ที่ผลิตจาก Checkered Beam หรือ H-Beam ที่มีผิวเป็นลายนูนตั้งแต่ขั้นตอนการรีดร้อนที่ปีกทั้ง 2 ด้าน เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานที่พื้นในการชะลอรถ สามารถช่วยลดอุบัติเหตุในการสัญจรรถบริเวณหน่วยงานก่อสร้างได้

Product Specification :