SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

นโยบายการจัดการ

” ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยธรรมาภิบาล และจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม พลังงาน  

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ถือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนในองค์กร “

โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

จัดทำ คงไว้ ปรับปรุง และ พัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริหารความเสี่ยงและจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ในบริษัทฯ ให้เพียงพอและเหมาะสม

ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือธรรมาภิบาล ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เคารพในสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อตกลงกับชุมชน และแนวปฏิบัติสากลอื่นๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่โดยตรงในสายงานการบริหารและความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

พัฒนาเทคโนโลยีและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตามมาตรฐาน ปริมาณเพียงพอ ส่งมอบได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงการผลิต ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน

สำรวจและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการดำเนินงานเพื่อสังคม ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส่งเสริมและปรับปรุงการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานทุกคน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีจิตสำนึกใน เรื่อง คุณภาพของสินค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การจัดซื้อจัดจ้างและการออกแบบที่คำนึงถึงประสิทธิภาพด้านพลังงานและเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม และการจัดการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่นโยบายการจัดการให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ เข้าใจ ยึดถือ และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

บริษัทฯ จะทำการทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมถึงตรวจประเมินเป็นระยะ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับแผนงานในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยเปิดเผยต่อสาธารณชนได้