SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

นโยบายการจัดการ

” ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยธรรมาภิบาล และจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม พลังงาน  

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ถือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนในองค์กร “

โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

    1 จัดทำ คงไว้ ปรับปรุง และ พัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริหารความเสี่ยงและจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ในบริษัทฯ ให้เพียงพอและเหมาะสม
    2 ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือธรรมาภิบาล ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เคารพในสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อตกลงกับชุมชน และแนวปฏิบัติสากลอื่นๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. 
    3 บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่โดยตรงในสายงานการบริหารและความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน
    4 พัฒนาเทคโนโลยีและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตามมาตรฐาน ปริมาณเพียงพอ ส่งมอบได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงผลิตภัณฑ์และการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ รวมทั้งการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน การใช้ทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรด้านอื่นๆ อย่างคุ้มค่า
    5 สำรวจและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการดำเนินงานเพื่อสังคม ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    6 ส่งเสริมและปรับปรุงการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานทุกคน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีจิตสำนึกใน เรื่อง คุณภาพของสินค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การจัดซื้อจัดจ้างและการออกแบบที่คำนึงถึงประสิทธิภาพด้านพลังงานและเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม และการจัดการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    7 เผยแพร่นโยบายการจัดการให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ เข้าใจ ยึดถือ และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
    8 บริษัทฯ จะทำการทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมถึงตรวจประเมินเป็นระยะ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับแผนงานในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยเปิดเผยต่อสาธารณชนได้