SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

 • Siam Yamato Steel
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จากัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดทา และประกาศใช้บังคับภายในองค์กร สาหรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบฯ”) เรียบร้อยแล้ว
บริษัทฯ จึงได้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น (“ประกาศ”) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทบทวนและปรับปรุงประกาศนี้ให้มีความสอดคล้องกับพรบฯ

 1. วัตถุประสงค์การประมวลผล

วัตถุประสงค์การประมวลผล
บริษัทฯ ได้ดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
ก. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ กับท่าน และการดาเนินใดๆ ก่อนเข้าทาสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ระหว่างท่านและบริษัท
ข. เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ ซึ่งได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ระหว่างท่านและบริษัท
ค. เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ ได้คานึงประโยชน์และสิทธิเสรีภาพของท่านเท่ากับประโยชน์ดังกล่าว
ง. เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่บริษัทฯ
จ. เพื่อปกป้องหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ซึ่งท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล และแหล่งการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง หรือได้รับจาบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง หรือได้รับจากบุคคลภายนอก ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการอนุญาตให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯได้จาแนกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมดังนี้

ประเภทข้อมูล บริษัทฯ ได้รับโดยตรง บริษัทฯ ได้รับจากบุคคลที่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน การติดต่อท่านผ่านการประชุมหรือสนทนาหรือเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ
ข้อมูลส่วนตัว (ชื่อนามสกุล เพศ วันเดือนปี เกิด) ใช่ ใช่ ไม่ใช่
ข้อมูลการติดต่อ (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือการติดต่อผ่านสื่อโซเซียล) ใช่ ใช่ ไม่ใช่
ข้อมูลการศึกษา (ประวัติส่วนตัว (CV หรือ Resume) สำเนาใบปริญญาบัตร และภาพถ่ายในใบปริญญาบัตร สำเนาทรานสคิปส์ และภาพถ่ายในสำเนาทรานสคิปส์ หรือหลักฐานอื่นที่ออกโดยสถานศึกษาที่ท่านได้ระบุไว้ให้แก่บริษัทฯ) ใช่ ใช่ ไม่ใช่
ข้อมูลการทาธุรกรรมกับบริษัท (การซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท, บทสนทนาระหว่างพนักงานบริษัทและท่าน, ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ, แบบสารวจความเห็นของลูกค้า, หนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และเรื่องอื่นๆ ของบริษัทฯ, ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ, ข้อมูลทานด้านการเงิน) ใช่ ใช่ ใช่

*เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็วตามกฎหมาย

 

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะเป็นการดา เนินการตาม
คา สั่งของท่าน หรือได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านก่อนการเปิ ดเผยดังกล่าว ได้แก่

 • การสอบถามประวัติส่วนตัวของท่าน จากบุคคลที่ท่านได้ให้รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อ
  สอบถาม
 • บุคคลภายนอก ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการติดต่อเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
  ส่วนบุคคลของท่าน
 • ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใดๆ ที่มีข้อตกลงกับท่าน เพื่อเข้าทา สัญญา หรือข้อตกลง
  ใดๆ กับบริษัท รวมทั้งผู้แทน ตัวแทน ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์ทาง
  กฎหมายกับผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใดๆ และท่าน
 • พนักงาน บุคคลภายนอก หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับการมอบอานาจเป็นหนังสือ หรือมีสัญญาทาง
  กฎหมายรับรองการกระทา การแทนท่าน ในการติดต่อกับบริษัทฯ
 • สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทประกันภัย นิติบุคคลใดๆ หรือบุคคลธรรมดา ที่มีการมอบอานาจ
  เป็นหนังสือ หรือมีสัญญาทางกฎหมาย ซึ่งท่านได้ทา สัญญาหรือข้อตกลง
 • เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีกฎหมายให้อานาจ หรือศาล หรือองค์กรรัฐอื่นๆ ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • ซึ่งมีอา นาจตามกฎหมาย หรือมีหนังสือมอบอา นาจ หรือมีสัญญาทางกฎหมาย ซึ่งท่านได้ทา สัญญา
 • หรือเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบการประกอบธุรกิจ หรือการปฏิบัติตาม
 • กฎหมายของบริษัท
 • หน่วยงานรัฐเกี่ยวกับการการป้องกันทุจริต ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานรัฐที่ดูแลความ
 • มั่นคงของรัฐ หรือความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีอา นาจตามกฎหมาย
 • ทนายความ ที่ปรึกษา หรือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่ได้รับมอบอานาจเป็นหนังสือ หรือมี
 • สัญญาทางกฎหมาย ซึ่งท่านได้ทา สัญญาหรือข้อตกลง
 • บุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับคา สั่งจากท่านให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าว
 1. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ทากับ
ท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การประมวลผลที่ได้ระบุไว้หรือที่แจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่จา เป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้หรือที่
แจ้งให้ทราบ บริษัทฯ จะดา เนินการลบหรือทา ลายข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ประกาศใช้ภายในองค์กร

 

 1. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ เคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคลตามพรบฯ นี้ และท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ โดย

บริษัทฯ จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เว้นแต่บริษัทฯ จะได้รับความ
ยินยอมจากท่าน หรือมีฐานอา นาจตามกฎหมายที่อนุญาตให้บริษัทฯ สามารถดา เนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
ดาเนินการตามมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่บริษัทได้ประกาศใช้ภายในองค์กร

 

 1. สิทธิและการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคลตามพรบฯ นี้ และท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ โดย
ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดา เนินการโดยเร็ว โดยไม่ช้าเกินกว่า 30 วัน เว้นแต่บริษัทฯ
ไม่ได้รับ หรือได้รับไม่ครบถ้วน สา หรับข้อมูลที่จา เป็นในการพิจารณาดา เนินการตามคา ขอใช้สิทธิจากท่าน

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด
สิทธิในการขอถอนความยินยอม เมื่อบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากได้ให้ความยินยอมจากท่านแล้ว ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิในเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านต่อไป ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถอ้างฐานกฎหมายอื่นตามที่พรบฯ นี้

กรณีที่ถอนความยินยอม หากจะมีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ
จะแจ้งให้ทราบ เพื่อดา เนินการยืนยันคา ร้องขอใช้สิทธิอีกครั้งก่อน
สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ รับผิดชอบอยู่ และมีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
สิทธิในการขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้ในกรณีที่บริษัทฯ จัดให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอใช้สิทธินั้น และการประมวลผลข้อมูลของผู้รับโอนนั้น จะดำเนินได้เฉพาะกรณีได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีความจำเป็นเพื่อประมวลผลข้อมูลในการปฏิบัติตามสัญญา
สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลของตน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือบริษัทฯ ต้องใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมาย 
สิทธิในการขอให้ลบ/ทำลายหรือทำ ให้ข้อมูลนั้น ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ อาจคัดค้านการใช้สิทธินั้นหากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นกรณีเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายของบริษัทฯ
สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือเมื่อขอให้บริษัทฯ แสดงฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย 
สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามพรบฯ นี้ 
 1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในพรบฯ นี้ เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรการดังกล่าวและบริษัทจะกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีสิทธิ

 

 1. การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเหล็กสยามยามาโตะจำกัด เลขที่ 9 ถนน I-7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต อ.เมือง จ.ระยอง 21500 อีเมล: DPO@syssteel.com

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ [25 กุมภาพันธ์ 2565]