SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

Engineering Solution

Steel Solution ได้ศึกษาและพัฒนาการใช้งานอาคารโครงสร้างเหล็กในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทำให้อาคารโครงสร้างเหล็ก สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อาคารในทุกๆด้าน โดยผสานหลักการทางวิศวกรรม 3 สาขา ไว้ด้วยกัน ได้แก่

1. Material  :  นอกจากการเลือกใช้เหล็กรูปพรรณกำลังสูง (High Strength Steel) ที่สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น เพื่อลดปริมาณการใช้เหล็กในการก่อสร้างแล้วนั้น Steel Solution ยังได้ศึกษาวัสดุอื่นๆ ที่จะนำมาใช้ร่วมกับเหล็กรูปพรรณในการออกแบบก่อสร้าง ที่จะทำให้อาคารโครงสร้างเหล็กมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

 

2. Design  :  Steel Solution ศึกษา และพัฒนาหลักการออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง โดยยึดถือหลักการออกแบบที่จะผสานหลักการทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

 

3. Construction  :  Steel Solution คำนึงถึงการก่อสร้างในทุกขั้นตอน จึงได้พัฒนาการแปรรูป (Fabrication) ในรูปแบบใหม่ๆ และวิธีการติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Erection) ร่วมกับวัสดุการก่อสร้างอื่นๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะทำให้เป็นระบบการก่อสร้างที่มีคุณภาพมากที่สุด