STEEL SOLUTION SERVICES

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราพบว่าการจำหน่ายแต่เพียงเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่มีคุณภาพแต่เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค เพราะยังมีข้อจำกัดทางองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ตั้งแต่การนำเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนไปใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสม การประกอบโครงสร้างเหล็กอย่างมีมาตรฐาน การติดตั้งชิ้นงานเหล็กร่วมกับโครงสร้างอื่น ๆ รวมถึงการเตรียมชิ้นงานเหล็กให้เหมาะสมทนทานต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ล้วนยังมีข้อมูลจำกัดสำหรับทีมงานออกแบบและก่อสร้างในประเทศไทยทั้งสิ้น

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2557 เราจึงได้ริเริ่มหน่วยงาน Steel Solution by SYS ขึ้น เพื่อบริการให้คำปรึกษาและดูแลโครงการที่ใช้งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนอย่างครบวงจร โดยวิศวกรผู้ชำนาญการซึ่งเคยผ่านประสบการณ์ทำงานโครงการที่ใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนมาแล้วหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่สามารถตอบโจทย์การทำงานก่อสร้างในมิติต่าง ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานวงการก่อสร้างของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับนานาชาติอีกด้วย

“การใช้งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการจัดการที่ดี การออกแบบโครงสร้าง (Structural Design) โดยมืออาชีพ วิธีการแปรรูปเหล็ก (Fabrication) ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการประกอบติดตั้ง (Erection) ที่แม่นยำมีคุณภาพ จึงจะสามารถนำเหล็กรูปพรรณรีดร้อนไปใช้อย่างปลอดภัย คุ้มค่าสูงสุด”

ด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบโครงสร้างทำให้อาคารมีจุดเด่นดังนี้

แข็งแรง

โดยออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, AISC และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.

ประหยัด

ด้วยการออกแบบโครงสร้างและรอยต่อด้วยเหล็กกำลังสูง (High Strength Steel) รวมถึงออกแบบให้โครงสร้างเหล็กรับแรงร่วมกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Composite Structure) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบโจทย์การออกแบบทางสถาปัตยกรรม

ด้วยการจัดทำ Shop Drawing แสดงรอยต่อให้พิจารณา ก่อนเริ่มดำเนินการแปรรูปสินค้า

ด้วยประสบการณ์ของทีมงาน และความถูกต้อง แม่นยำ ของเครื่องจักรคุณภาพสูง ในการแปรรูปสินค้า เช่น การตัด เจาะ เชื่อมประกอบ ทำสีป้องกันสนิม ซึ่งผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนก่อนส่งถึงหน้างาน

ติดตั้งโครงสร้างด้วยระบบ “Bolted Connection” ทำให้สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว แข็งแรง และมีคุณภาพในการก่อสร้างสูง

1.8k