SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

เกี่ยวกับ Steel Solution by SYS

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราพบว่าการจำหน่ายแต่เพียงเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่มีคุณภาพแต่เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค เพราะยังมีข้อจำกัดทางองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ตั้งแต่การนำเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนไปใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสม การประกอบโครงสร้างเหล็กอย่างมีมาตรฐาน การติดตั้งชิ้นงานเหล็กร่วมกับโครงสร้างอื่น ๆ รวมถึงการเตรียมชิ้นงานเหล็กให้เหมาะสมทนทานต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ล้วนยังมีข้อมูลจำกัดสำหรับทีมงานออกแบบและก่อสร้างในประเทศไทยทั้งสิ้น

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2557 เราจึงได้ริเริ่มหน่วยงาน Steel Solution by SYS ขึ้น เพื่อบริการให้คำปรึกษาและดูแลโครงการที่ใช้งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนอย่างครบวงจร โดยวิศวกรผู้ชำนาญการซึ่งเคยผ่านประสบการณ์ทำงานโครงการที่ใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนมาแล้วหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่สามารถตอบโจทย์การทำงานก่อสร้างในมิติต่าง ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานวงการก่อสร้างของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับนานาชาติอีกด้วย

“การใช้งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการจัดการที่ดี การออกแบบโครงสร้าง (Structural Design) โดยมืออาชีพ วิธีการแปรรูปเหล็ก (Fabrication) ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการประกอบติดตั้ง (Erection) ที่แม่นยำมีคุณภาพ จึงจะสามารถนำเหล็กรูปพรรณรีดร้อนไปใช้อย่างปลอดภัย คุ้มค่าสูงสุด”

 

STEEL SOLUTION SERVICE

บริการให้คำปรึกษาและดูแลงานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนแบบครบวงจรการใช้งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการจัดการที่ดี การออกแบบโครงสร้าง (Structural Design) โดยมืออาชีพ วิธีการแปรรูปเหล็ก (Fabrication) ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการประกอบติดตั้ง (Erection) ที่แม่นยำมีคุณภาพ จึงจะสามารถนำเหล็กรูปพรรณรีดร้อนไปใช้อย่างปลอดภัย คุ้มค่าสูงสุด งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการจัดการที่ดี การออกแบบโครงสร้าง (Structural Design) โดยมืออาชีพ วิธีการแปรรูปเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการประกอบติดตั้ง

พัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับวงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง
CORROSION SOLUTION

เหล็กรูปพรรณรีดร้อนที่จะทำให้โครงสร้าง อาคารมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทนทานต่อ การเกิดสนิม และการกัดกร่อน ในสภาพแวด ล้อมของแต่ละพื้น

PARKING SOLUTION

ที่จอดรถ แม้จะเป็นเพียงการต่อเติมที่ดู เล็กน้อย แต่ก็อาจเป็นปัญหาหนักใจสำหรับ หลาย ๆ คน เพราะมักเป็นงานขนาดเล็กที่ หาผู้ออกแบบ และผู้รับเหมายา

UNDERGROUND WORK STATION

Steel Solution ตระหนักถึงความต้อง การของผู้รับเหมาก่อสร้างในงานใต้ดิน ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการสินค้าสำเร็จรูป แข็งแรง ทนทาน พร้อมใช้งานได้ทันที

ENGINEERING SOLUTION

การประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมวัสดุ, ออกแบบ และการก่อสร้าง เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้อาคารในทุก ๆ ด้าน