SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

บริการของ SYS

บริการอย่างทั่วถึง ด้วยความเข้าใจ โดยมืออาชีพ แบบมืออาชีพ

SYS ให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยพยายามพัฒนาศักยภาพองค์กร เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า SYS จึงดำเนินการโดยจัดให้มีการบริการก่อนและหลังการขาย ในด้านการบริการก่อนขายนั้น SYS มีการให้ความรู้และข้อมูลทางด้านเทคนิค ทั้งข้อมูลในเชิงลึกและเชิงกว้างของสินค้าต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำสินค้าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของลูกค้าอย่างแท้จริง

การบริการหลังการขาย

การบริการหลังการขาย SYS มีการจัดส่งสินค้า ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งหากสินค้าที่ได้รับมีข้อบกพร่อง SYS ได้จัดเตรียมทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อสนองตอบต่อ ปัญหาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

การบริการด้วยเทคโนโลยี

SYS ยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับ การขยายตัวของบริษัท ระบบ E-Ordering เพื่ออำนวยความ สะดวกในการสั่งซื้อสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ระบบ ODS (Online Documents Services) สำหรับลูกค้าต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูเอกสารทางการค้าได้อย่างทันท่วงที และ ระบบ Certificat Onlineโดยลูกค้าสามารถจัดพิมพ์ใบรับรอง คุณภาพสินค้าได้ตามความต้องการ

การรับรองความพึงพอใจ

นอกจากการให้บริการก่อนและหลังการขาย และการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับกระบวนการขายแล้ว SYS ยังเสนอบริการการ ตัดสินค้าตามขนาดการใช้งานของลูกค้านอกเหนือจากสินค้าความยาวมาตรฐาน 6 เมตร 9 เมตรและ 12 เมตรเพื่อให้ลูกค้าสามารถ นำสินค้าไปใช้งานได้้เหมาะสมกับโครงการต่างๆ ต่อไป