SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

SYS ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ในด้านของพลังงานทางเลือก SYS ใช้แผง Solar Cell เพื่อลดพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และเล็งเห็นความสำคัญของอากาศ จึงได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด และระบบกำจัดฝุ่นละอองบริเวณปล่องของโรงงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

SYS ได้จัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยอ้างอิงวิธีคำนวณตามมาตรฐาน ISO 14064-1:2006, the Greenhouse Gas Protocol, American Petroleum Institute (API 2009), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2006 และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ตามนโยบายด้านการดำเนินกิจกรรมและโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อการดูแลรักษารักษาสิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

*โดยรายงานดังกล่าว ได้มีการทวนสอบโดย บริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand) จำกัด*

เหล็ก SYS กับแนวคิดรักษ์โลก

เหล็กรักษ์โลก SYS Steel กับแนวคิด "Circular Economy"

เพื่อไม่ให้ทุก ๆ วินาทีต่อจากนี้ โลกของเราต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างไร้คุณค่า หลายอุตสาหกรรมจึงเริ่มหันมาขับเคลื่อนด้วยแนวคิด Circular Economy หรือระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่

ปัจจุบันเราจึงสนับสนุนการลงทุนกับวัสดุคุณภาพที่มีแนวคิดรักษ์โลก อย่างการเลือกใช้โครงสร้างเหล็ก H-BEAM จาก SYS ซึ่งเป็นวัสดุเหล็กที่ได้ชื่อว่าเป็น Green Building Material ตามหลัก 3R (Reduce-Reuse-Recycle) ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle ได้ 100% เป็นการหมุนเวียนวัตถุดิบและสินค้าตามแนวทางของ Circular Economy ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

ลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R

R1-Reduce : ลดปริมาณการใช้วัสดุ
เพิ่มความคุ้มทุนมากกว่า

เพราะโครงสร้างเหล็ก H-BEAM มีความคงทนแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้มาก จึงมีประสิทธิภาพที่ช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานได้นานกว่าวัสดุชนิดอื่น ช่วยลดปริมาณการใช้วัสดุ ซึ่งเท่ากับการช่วยลดการใช้ทรัพยากรโลก และยังเพิ่มความคุ้มทุนให้กับโครงการได้มากกว่า

R2-Reuse : รื้อถอนโครงสร้าง นำกลับมาใช้ซ้ำ

เพราะวัสดุเหล็กสามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ไม่ว่าจะเป็นการรื้อถอนมาติดตั้งใหม่ หรือนำวัสดุโครงสร้างเก่าไปประยุกต์ใช้ซ้ำในรูปแบบอื่น ๆ จึงเป็นวัสดุทางเลือกที่ช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากที่สุด

R3-Recycle : หลอมนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%

เหล็กเป็นวัสดุที่ถูกนำกลับมารีไซเคิลมากที่สุดในโลก เราสามารถนำเศษเหล็กเหลือทิ้งกลับมาหลอมขึ้นใหม่ เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพอีกครั้ง แตกต่างกับวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้แล้วหมดไปและยังรบกวนธรรมชาติ เช่น การขุดเจาะ ระเบิดภูเขา ซึ่งนอกจากจะเหลือทิ้งกลายเป็นขยะที่ตกค้างอยู่ในระบบนิเวศ ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปอย่างไม่รู้จบ

มุ่งสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้างไร้คาร์บอน (Net Zero Carbon)

นอกจากกระบวนการผลิตของ SYS แบบ EAF (Electric Arc Furnace) จะทำให้ได้เหล็กโครงสร้างที่มีคุณภาพสูงแล้ว ยังเป็นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพราะเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้การหลอมเหล็กให้ละลายโดยใช้ไฟฟ้า จึงปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) น้อยกว่าการกระบวนการผลิตแบบ Blast Furnace ซึ่งใช้การถลุงสินแร่เหล็ก และใช้ถ่านหินจากการให้พลังงาน

“การผลิตของ SYS จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ช่วยโลกได้มากขึ้น”

เมื่อปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องตระหนักและเร่งแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไป หนึ่งในนั้นคือธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวสู่การก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การกำหนดความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติปารีส (Paris Agreement) ทำให้เกิดแนวคิด Net-zero หมายถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กลายเป็นศูนย์

     “สำหรับประเทศไทยมีแผนในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดเป้าหมายในปี 2573 ให้ลดลง 20-25% จากปี 2563 ภายใต้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานและการขนส่ง 20.4%, ภาคการจัดการของเสีย 0.3%, และภาคอุตสาหกรรม 0.1%”

     SYS ให้ความสำคัญกับเป้าหมายของประเทศ มีความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของประเทศสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

EAF

กระบวนการผลิตเหล็กแบบ EAF จากวัตถุดิบ Recycle 100%

EAF หรือ Electric Arc Furnace คือ กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของเหล็ก SYS ด้วยวิธีอาร์คไฟฟ้า ผลิตจากการคัดสรรวัตถุดิบเหล็ก Recycle 100% ไปหลอมขึ้นใหม่ด้วยพลังงานไฟฟ้า ผ่านการควบคุมส่วนผสมทางเคมีให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสูง

ซึ่งกระบวนการใช้เตาหลอมเหล็กด้วยอาร์คไฟฟ้า (EAF) จะสามารถควบคุมคุณภาพของเหล็กได้แม่นยำกว่า ทำให้ได้เหล็กโครงสร้างที่มีคุณภาพสูง และเป็นการช่วยประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการผลิตเหล็กแบบอื่น

เป็นที่รู้กันอย่างชัดเจนแล้วว่า “เหล็ก H-BEAM ของ SYS” เป็นวัสดุที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหนือกว่าวัสดุประเภทอื่น ๆ ในแง่ของกระบวนการผลิต ซึ่งทาง SYS เองยังมีผลิตภัณฑ์เหล็กแนะนำ ที่จะมาช่วยให้โครงการของคุณคุ้มค่าและประหยัดทรัพยากรมากยิ่งขึ้น

CUSTOMIZED LENGTH เหล็กความยาวพิเศษ

     เหล็กความยาวพิเศษจาก SYS เหมาะสำหรับการใช้งานในโครงการที่ต้องการสั่งผลิตเหล็กตามความยาวที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณเศษเหล็กเหลือทิ้ง (Reduce) จากการสั่งเหล็กความยาวทั่วไปมาตัดต่อให้ได้ความยาวที่ต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายในการตัดต่อวัสดุ และไม่ต้องเสียเวลาในการขนย้ายเศษเหล็กไปทิ้งทำลายอีกด้วย

SM520 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกำลังสูง

     จากการค้นคว้าและพัฒนาคุณสมบัติของเหล็ก ทำให้ SYS สามารถผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่รับแรงดึงได้สูงขึ้น (High Strength Steel) จึงได้เหล็กที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ทำให้สามารถลดปริมาณของวัสดุเหล็กลงได้ ซึ่งมาตอบโจทย์โครงการในหลักคิดแบบ 3R ในแง่ของการลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) และด้วยคุณสมบัติของ SM520 โครงสร้างเหล็กจึงสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็กลง และลดน้ำหนักโครงสร้างโดยรวมได้สูงสุดถึง 20% ทำให้โครงการประหยัดต้นทุนก่อสร้างได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดขนาดของฐานรากและเสาเข็ม ลดค่าแรงงาน ประหยัดเวลาติดตั้ง และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เหล็ก SM520 จึงเป็นวัสดุที่มาช่วยเพิ่มความคุ้มค่าของโครงการในทุกมิติ 

การรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ SYS ได้รับ


Climate Action Data Provider

SYS1, SYS2

CFP by TGO

SYS1,SYS2

CFO by TGO

SYS1, SYS2

CE-CFP (Circular Economy- CFP)

SYS1, SYS2

ISO 14001--2015 Environmental Management System

SYS1,SYS2

ISO 50001-2018 Energy Management System

SYS1,SYS2

ISO 14064-1 : 2018 Greenhouse Gases Verification Statement

SYS1, SYS2

Recommend for you