มาตรฐาน ISO และสิ่งแวดล้อม
นโยบายการจัดการ

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยจิตสำนึกถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ถือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนในองค์กร โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 

iso