SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

ระบบสำหรับผู้แทนจำหน่าย

  • Siam Yamato Steel
  • ระบบสำหรับผู้แทนจำหน่าย

SYS ตระหนักถึงความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายทั้งในและต่างประเทศระหว่าง SYS กับผู้แทนจำหน่าย เพื่อสนับสนุนระบบงานของผู้แทนจำหน่ายให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น รวมทั้งสามารถเจริญเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

SYS จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้คลอบคลุมระบบงานขายทั้งในและต่างประเทศซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยสนับสนุนและปรับลดขั้นตอนในกระบวนการสั่งซื้อ อีกทั้งสามารถจัดการข้อมูลการสั่งซื้อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยสามารทำการค้นหาข้อมูลค้นหาเอกสาร และติดตามสถานะการณ์การสั่งซื้อ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในการบริหารจัดการการขายให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ทั้งนี้ SYS ได้จัดแบ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งหากท่านผู้แทนจำหน่ายต้องการข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณพัชริน นิลนัครา โทรศัพท์ 0-2586-2369