SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

ข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

 • Siam Yamato Steel
 • ข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย และให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงจัดให้มีช่องทางสำหรับคู่ธุรกิจที่มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ หรือแจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี และดำเนินการอย่างรัดกุม

บริษัทจึงกำหนดให้ผู้อำนวยการตรวจสอบ เอสซีจี ซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบเป็นผู้รับข้อร้องเรียน ข้อร้องเรียนของท่านจะถูกคัดกรองในเบื้องต้น และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อร้องเรียนจนได้ข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ และต้องระบุชื่อผู้แจ้งที่สามารถติดต่อได้ เพื่อบริษัทสามารถแจ้งความคืบหน้าหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

ช่องทางรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

 1. E-mail address pitayac@scg.com
 2. จดหมาย ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบเอสซีจี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 3. โทรศัพท์ 02-586-6360

ช่องทางนี้ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้าหรือการให้บริการ โปรดติดต่อร้านค้าผู้แทนจำหน่าย หรือ SYS Call Center ที่ เบอร์ 02-586-7777

  (รองรับไฟล์ประเภท doc .pdf .jpg .png ขนาดไม่เกิด 10 Mb)

  ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น

  หมายเหตุ : * โปรดกรอกข้อมูล