SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

Stanchion and Steel Fabrication Service

Stanchion and Steel Fabrication Service : สำหรับโครงการก่อสร้างที่ต้องรอคอยกับการขุดดิน และทำงานก่อสร้างชั้นใต้ดินเป็นเวลาที่ยาวนาน ก่อนที่จะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาอาคารส่วนเหนือดินทำงานก่อสร้างต่อได้ การเลือกระบบการก่อสร้างงานใต้ดินแบบ “Top Down Construction” จะทำให้ผู้รับเหมาโครงสร้างส่วนใต้ดินและผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารส่วนเหนือดิน สามารถดำเนินการก่อสร้างไปพร้อมๆกันได้ ช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างไปได้อย่างมาก หรือโครงการประเภทสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ก็จะสามารถเปิดให้รถยนต์สัญจรไปพร้อมๆกับการก่อสร้างสถานีใต้ดินได้

นอกจากนี้ Stanchion ที่ติดตั้งและทำการหล่อคอนกรีตหุ้มแล้วจะเกิดพฤติกรรมเป็น Composite Column ซึ่งจะมีขนาดเสาที่เล็กกว่าเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารชั้นใต้ดินเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้โครงสร้างเสาเหล็ก Stanchion หรือโครงสร้างเหล็กในส่วนอื่นๆ ทั้งในงานชั่วคราว และถาวร สามารถนำแบบมาติดต่อทีมงาน Steel Solution ในการให้คำปรึกษา ออกแบบ และประมาณราคาได้