SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

Strut, Wale, Kingpost and Bracing System

Strut, Wale, Kingpost and Bracing System : สำหรับโครงสร้างระบบค้ำยันชั่วคราวในงานก่อสร้างชั้นใต้งานขุดดิน Steel Solution ได้จัดทำระบบชิ้นส่วนโครงสร้างค้ำยันชั่วคราว ที่สามารถถอดประกอบได้ ด้วยระบบ Bolted Connection ที่จะไม่ทำให้ชิ้นส่วนเสียหาย และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้กับโครงการในอนาคต