SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น

 • Siam Yamato Steel
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น

ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำ และประกาศใช้บังคับภายในองค์กร สำหรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(“พรบฯ”) เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงได้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น (“ประกาศ”) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบฯ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทบทวนและปรับปรุงประกาศนี้ให้มีความสอดคล้องกับพรบฯ

 1. วัตถุประสงค์การประมวลผล

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัทฯ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงที่ได้ทำกับบริษัทฯ และก่อนที่จะเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง
 • เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลง และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ ได้คำนึงประโยชน์และสิทธิเสรีภาพของท่านเท่ากับประโยชน์ดังกล่าว
 • เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่บริษัทฯ
 • เพื่อปกป้องหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ซึ่งท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล และแหล่งการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง หรือได้รับจากบุคคลภายนอก ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการอนุญาตให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จำแนกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมดังนี้

ประเภทข้อมูลบริษัทฯ ได้รับโดยตรงบริษัทฯ ได้รับจากบุคคลที่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านการติดต่อท่านผ่านการประชุมหรือสนทนาหรือเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับการหุ้น (การซื้อหรือขายหุ้น, การดำเนินการใดๆ ด้านทะเบียนหรือบัญชีของผู้ถือหุ้น)ใช่ใช่ใช่
ข้อมูลส่วนตัว (ชื่อนามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส สำเนาหมายเลขบัตรประชาชน ภาพบนสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบอนุญาตขับขี่ และภาพบนสำเนาใบอนุญาตขับขี่ ภาพถ่าย ภาพถ่ายหรือวิดีโอบันทึจากกล้องวงจรปิด)ใช่ใช่ไม่ใช่
ข้อมูลการติดต่อ (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือการติดต่อผ่านสื่อโซเซียล)ใช่ใช่ใช่
ข้อมูลการศึกษา (ประวัติส่วนตัว (CV หรือ Resume) สำเนาใบปริญญาบัตร และภาพถ่ายในใบปริญญาบัตร สำเนาทรานสคิปส์ และภาพถ่ายในสำเนาทรานสคิปส์ หรือหลักฐานอื่นที่ออกโดยสถานศึกษาที่ท่านได้ระบุไว้ให้แก่บริษัทฯ)ใช่ใช่ไม่ใช่
ข้อมูลสุขภาพ (หนังสือรับรองแพทย์ ประวัติการรักษาพยาบาล และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสุขภาพที่ท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน)ใช่ใช่ไม่ใช่
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (ข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลชีวภาพ ที่ท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน)ใช่ใช่ไม่ใช่
 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของท่าน หรือได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านก่อนการเปิดเผยดังกล่าว ได้แก่

 • การสอบถามประวัติส่วนตัวของท่าน จากบุคคลที่ท่านได้ให้รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อสอบถาม
 • การตรวจสอบประวัติการศึกษาของท่าน จากสถาบันการศึกษาที่ท่านได้ระบุไว้ในเอกสารที่มอบให้แก่บริษัทฯ
 • บุคคลภายนอก ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการติดต่อเพื่อสอบถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยฉพาะที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงระหว่างบุคคลภายนอก และท่านเอง
 • พนักงาน บุคคลภายนอก หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับการมอบอำนาจเป็นหนังสือ หรือมีสัญญาทางกฎหมายรับรองการกระทำการแทนท่าน ในการติดต่อกับบริษัทฯ
 • สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทประกันภัย นิติบุคคลใดๆ หรือบุคคลธรรมดา ที่มีการมอบอำนาจเป็นหนังสือ หรือมีสัญญาทางกฎหมาย ซึ่งท่านได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง
 • เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีกฎหมายให้อำนาจ หรือศาล หรือองค์กรรัฐอื่นๆ ผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือมีหนังสือมอบอำนาจ หรือมีสัญญาทางกฎหมาย ซึ่งท่านได้ทำสัญญา หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบการประกอบธุรกิจ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท
 • หน่วยงานรัฐเกี่ยวกับการการป้องกันทุจริต ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานรัฐที่ดูแลความมั่นคงของรัฐ หรือความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย
 • ทนายความ ที่ปรึกษา หรือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือ หรือมีสัญญาทางกฎหมาย ซึ่งท่านได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง
 • บุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าว
 1. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น เพื่อประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ถือหุ้น หรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่จำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ทราบเรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ประกาศใช้ภายในองค์กร

 1. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เว้นแต่บริษัทฯ จะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีฐานอำนาจตามกฎหมายที่อนุญาตให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ประกาศใช้ภายในองค์กร

 1. สิทธิและการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคลตามพรบฯ นี้ และท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ( https://www.syssteel.com/shareholder-privacy/) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการโดยเร็ว โดยไม่ช้าเกินกว่า 30 วัน เว้นแต่บริษัทฯ ไม่ได้รับ หรือได้รับไม่ครบถ้วน สำหรับข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิจากท่าน

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรายละเอียด
สิทธิในการขอถอนความยินยอมเมื่อบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากได้ให้ความยินยอมจากท่านแล้ว ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิในเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถอ้างฐานกฎหมายอื่นตามที่พรบฯ นี้ กรณีที่ถอนความยินยอม หากจะมีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการยืนยันคำร้องขอใช้สิทธิอีกครั้งก่อน 
สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ รับผิดชอบอยู่ และมีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม 
สิทธิในการขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้ในกรณีที่บริษัทฯ จัดให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอใช้สิทธินั้น และการประมวลผลข้อมูลของผู้รับโอนนั้น จะดำเนินได้เฉพาะกรณีได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีความจำเป็นเพื่อประมวลผลข้อมูลในการปฏิบัติตามสัญญา
สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลของตนท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือบริษัทฯ ต้องใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมาย 
สิทธิในการขอให้ลบ/ทำลายหรือทำ ให้ข้อมูลนั้น ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ อาจคัดค้านการใช้สิทธินั้นหากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นกรณีเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายของบริษัทฯ
สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือเมื่อขอให้บริษัทฯ แสดงฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย
สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามพรบฯ นี้
 1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในพรบฯ นี้ เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรการดังกล่าวและบริษัทจะกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีสิทธิ

 1. การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเหล็กสยามยามาโตะจำกัด เลขที่ 9 ถนน I-7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต อ.เมือง จ.ระยอง 21500 อีเมล: DPO@syssteel.com

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ [18 ตุลาคม 2564]

ตัวอย่างวัตถุประสงค์การประมวลผล และฐานอำนาจในการประมวลผล

(เอกสารภายในบริษัทฯ ห้ามมิให้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก)

วัตถุประสงค์การประมวลผลฐานอำนาจในการประมวลผล
·       เพื่อจัดการเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายงานการประชุม การออกเสียงหรือลงมติตามข้อบังคับของบริษัท หรือสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น การปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และกฎหมายอื่นๆ·       เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และจัดทำบัตรเข้าออกสถานที่ประกอบการหรือโรงงานของบริษัทฯ·       เพื่อดำเนินการตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ·       เพื่อให้บริการด้านไอที และด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์·       เพื่อจัดการ เสนออนุมัติ คำนวลผลประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทฯ มีให้ และจ่ายเงินปันผล·       เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โครงการศึกษาสุขภาพในนิคม การตรวจร่างกายประจำปี·       เพื่อเก็บรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ให้มีความถูกต้องและให้เป็นปัจจุบัน รายละเอียดการติดต่อผู้เกี่ยวข้องกับท่าน·       เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นหรือควรจะแจ้งผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับของบริษัท หรือสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น การปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และกฎหมายอื่นๆ·       เพื่อให้ข้อมูลผู้หุ้นแต่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐ·       ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง·       ฐานสัญญา·       ฐานหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
·       เพื่อปกป้องหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน·       ฐานปัองกันอันตรายแก่ชีวิต
·       เพื่อเตรียมการใช้สิทธิต่อสู้กรณีบริษัทฯ ถูกร้องเรียน หรือดำเนินคดีทางกฎหมาย·       เพื่อดำเนินการจัดเก็บประวัติส่วนตัว·       เพื่อจัดทำหนังสือรับรองใดๆ ของบริษัทฯ·       เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และจัดการด้านความปลอดภัยภายในสถานประกอบหรือสถานที่ทำงาน โดยบันทึกภาพหรือวิดีโอภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งข้อมูลชีวภาพ·       เพื่อตรวจสอบภายใน  ในการจัดการความเสี่ยงภายในบริษัทฯ และการสอบสวนวินัยของพนักงาน·       เพื่อจัดกิจการเพื่อสังคม หรือกิจการต่างๆ ซึ่งระบุให้เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วย·       ฐานประโยชน์อันชอบธรรม