SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ธุรกิจ

 • Siam Yamato Steel
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ธุรกิจ

ประกาศความเป็นส่วนตัวของคู่ค้า

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำ และประกาศใช้บังคับภายในองค์กร สำหรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบฯ”) เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงได้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น (“ประกาศ”) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบฯ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทบทวนและปรับปรุงประกาศนี้ให้มีความสอดคล้องกับพรบฯ

 1. วัตถุประสงค์การประมวลผล

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัทฯ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ กับท่าน และการดำเนินใดๆ ก่อนเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ระหว่างท่านและบริษัท
 • เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ ซึ่งได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ระหว่างท่านและบริษัท
 • เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ ได้คำนึงประโยชน์และสิทธิเสรีภาพของท่านเท่ากับประโยชน์ดังกล่าว
 • เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่บริษัทฯ
 • เพื่อปกป้องหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ซึ่งท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล และแหล่งการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง หรือได้รับจากบุคคลภายนอก ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการอนุญาตให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จำแนกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมดังนี้

ประเภทข้อมูลบริษัทฯ ได้รับโดยตรงบริษัทฯ ได้รับจากบุคคลที่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านแหล่งข้อมูลอื่นฯ ซึ่งท่านจงใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล*
ข้อมูลส่วนตัว (ชื่อนามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สำเนาหมายเลขบัตรประชาชน ภาพบนสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบอนุญาตขับขี่ และภาพบนสำเนาใบอนุญาตขับขี่ ภาพถ่าย ภาพถ่ายหรือวิดีโอบันทึจากกล้องวงจรปิด)ใช่ใช่ไม่ใช่
ข้อมูลการติดต่อ (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือการติดต่อผ่านสื่อโซเซียล)ใช่ใช่ไม่ใช่
ข้อมูลสุขภาพ (หนังสือรับรองแพทย์ ประวัติการรักษาพยาบาล และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสุขภาพที่ท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน)ใช่ใช่ไม่ใช่
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (ข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลชีวภาพ ที่ท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน)ใช่ใช่ไม่ใช่
ข้อมูลการทำธุรกรรมกับบริษัท (การซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท, บทสนทนาระหว่างพนักงานบริษัทและท่าน, ข้อมูลการเข้าใช้งานเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ, แบบสำรวจความเห็นของคู่ค้า, หนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และเรื่องอื่นๆ ของบริษัทฯ, ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ, ข้อมูลทานด้านการเงิน)ใช่ใช่ใช่

*เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็วตามกฎหมาย

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของท่าน หรือได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านก่อนการเปิดเผยดังกล่าว ได้แก่

 • การสอบถามประวัติส่วนตัวของท่าน จากบุคคลที่ท่านได้ให้รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อสอบถาม
 • บุคคลภายนอก ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการติดต่อเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใดๆ ที่มีข้อตกลงกับท่าน เพื่อเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ กับบริษัท รวมทั้งผู้แทน ตัวแทน ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใดๆ และท่าน
 • พนักงาน บุคคลภายนอก หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับการมอบอำนาจเป็นหนังสือ หรือมีสัญญาทางกฎหมายรับรองการกระทำการแทนท่าน ในการติดต่อกับบริษัทฯ
 • สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทประกันภัย นิติบุคคลใดๆ หรือบุคคลธรรมดา ที่มีการมอบอำนาจเป็นหนังสือ หรือมีสัญญาทางกฎหมาย ซึ่งท่านได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง
 • เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีกฎหมายให้อำนาจ หรือศาล หรือองค์กรรัฐอื่นๆ ผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือมีหนังสือมอบอำนาจ หรือมีสัญญาทางกฎหมาย ซึ่งท่านได้ทำสัญญา หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบการประกอบธุรกิจ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท
 • หน่วยงานรัฐเกี่ยวกับการการป้องกันทุจริต ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานรัฐที่ดูแลความมั่นคงของรัฐ หรือความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย
 • ทนายความ ที่ปรึกษา หรือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือ หรือมีสัญญาทางกฎหมาย ซึ่งท่านได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง
 • บุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าว
 1. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ทำกับท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การประมวลผลที่ได้ระบุไว้หรือที่แจ้งให้ทราบ  ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ 10 ปีนับจากวันสิ้นสุดสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่จำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้หรือที่แจ้งให้ทราบ  บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ประกาศใช้ภายในองค์กร

 1. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เว้นแต่บริษัทฯ จะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีฐานอำนาจตามกฎหมายที่อนุญาตให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ประกาศใช้ภายในองค์กร

 1. สิทธิและการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคลตามพรบฯ นี้ และท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ( https://www.syssteel.com/partner-privacy/) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการโดยเร็ว โดยไม่ช้าเกินกว่า 30 วัน เว้นแต่บริษัทฯ ไม่ได้รับ หรือได้รับไม่ครบถ้วน สำหรับข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิจากท่าน

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรายละเอียด
สิทธิในการขอถอนความยินยอมเมื่อบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากได้ให้ความยินยอมจากท่านแล้ว ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิในเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถอ้างฐานกฎหมายอื่นตามที่พรบฯ นี้ กรณีที่ถอนความยินยอม หากจะมีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการยืนยันคำร้องขอใช้สิทธิอีกครั้งก่อน 
สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ รับผิดชอบอยู่ และมีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
สิทธิในการขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้ในกรณีที่บริษัทฯ จัดให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอใช้สิทธินั้น และการประมวลผลข้อมูลของผู้รับโอนนั้น จะดำเนินได้เฉพาะกรณีได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีความจำเป็นเพื่อประมวลผลข้อมูลในการปฏิบัติตามสัญญา
สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลของตนท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือบริษัทฯ ต้องใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมาย 
สิทธิในการขอให้ลบ/ทำลายหรือทำ ให้ข้อมูลนั้น ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ อาจคัดค้านการใช้สิทธินั้นหากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นกรณีเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายของบริษัทฯ
สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือเมื่อขอให้บริษัทฯ แสดงฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย 
สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามพรบฯ นี้ 
 1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในพรบฯ นี้ เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรการดังกล่าวและบริษัทจะกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีสิทธิ

 1. การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเหล็กสยามยามาโตะจำกัด เลขที่ 9 ถนน I-7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต อ.เมือง จ.ระยอง 21500 อีเมล: DPO@syssteel.com

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ [18 ตุลาคม 2564]

ตัวอย่างวัตถุประสงค์การประมวลผล และฐานอำนาจในการประมวลผล

(เอกสารภายในบริษัทฯ ห้ามมิให้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก)

วัตถุประสงค์การประมวลผลฐานอำนาจในการประมวลผล
การคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการ หรือผู้รับเหมา·       เพื่อดำเนินการคัดเลือกคู่สัญญาตามขั้นตอนการจัดหาหรือจัดซื้อ ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศใช้ภายในองค์กร·       เพื่อตรวจสอบและทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง ·       ฐานสัญญา·       ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
ธุรกรรมการซื้อขายสินค้าหรือบริการ·       เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการตามสัญญา·       เพื่อยืนยันตัวตนคู่ค้า·       เพื่อดำเนินการการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ·       เพื่อดำเนินการการชำระค่าสินค้าหรือบริการ ·       ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง·       ฐานสัญญา 
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ·       เพื่อสอบสวนปัญหาที่พบจากการขายสินค้าหรือบริการ และการใช้บริการ·       เพื่อค้นคว้าวิจัยปรับปรุงคุณภาพ หรือคิดค้นประเภทใหม่ สำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับจากท่าน·       เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้สินค้าหรือบริการ และปัจจัยอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ·       ฐานปัองกันอันตรายแก่ชีวิต·       ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
การจัดการความเสี่ยงภัย·       เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และบริหารจัดการความปลอดภัยของบริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด·       เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อป้องกันภยันตรายต่อสุขภาพ อนามัย และชีวิต เช่น การติดอุปกรณ์วัดอุณหภูมิของร่างการ·       เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงภัยตามมาตรฐานสากล และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง·       เพื่อจัดเก็บเอกสารสำหรับการอ้างอิงเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภัยหรืออันตรายที่ตรวจพบ·       เพื่อสอบสวน ค้นหา รายงาน และแสวงหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือทางการเงิน หรือทางเศรษฐกิจ หรือตามที่กฎหมายกำหนด·       เพื่อการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ·       เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย·       ฐานประโยชน์อันชอบธรรม·       ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
การสื่อสารประสานงานเพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติตามสัญญา·       เพื่อติดต่อสื่อสารผ่านสื่อทางสังคง หรือระบบโทรคมนาคมประเภทต่างๆ·       เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน หรือการเรียกร้องค่าเสียจากเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากท่าน รวมทั้งผู้รับเหมาช่วง พนักงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายสินค้าหรือบริการให้แก่บริษัทฯ·       ฐานความยินยอม·       ฐานประโยชน์อันชอบธรรม