SIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEELSIAM YAMATO STEEL

นโยบายความเป็นส่วนตัวของพนักงานและผู้ฝึกงาน

 • Siam Yamato Steel
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวของพนักงานและผู้ฝึกงาน

ประกาศความเป็นส่วนตัวของพนักงานและผู้ฝึกงาน

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำ และประกาศใช้บังคับภายในองค์กร สำหรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบฯ”) เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงได้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น (“ประกาศ”) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบ.  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทบทวนและปรับปรุงประกาศนี้ให้มีความสอดคล้องกับพรบ.

 1. วัตถุประสงค์การประมวลผล

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัทฯ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน หรือสัญญาฝึกงานซึ่งได้ตกลงและเซ็นสัญญากับท่านตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ตกลงว่าจ้างท่านเป็นพนักงาน หรือตกลงรับท่านเป็นผู้ฝึกงาน
 • เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน หรือสัญญาฝึกงาน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ ได้คำนึงประโยชน์และสิทธิเสรีภาพของท่านเท่ากับประโยชน์ดังกล่าว
 • เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่บริษัทฯ
 • เพื่อปกป้องหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ซึ่งท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล และแหล่งการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง หรือได้รับจากบุคคลภายนอก ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการอนุญาตให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับการเป็นพนักงานหรือผู้ฝึกงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จำแนกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมดังนี้

ประเภทข้อมูลบริษัทฯ ได้รับโดยตรงบริษัทฯ ได้รับจากบุคคลที่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านแหล่งข้อมูลอื่นฯ ซึ่งท่านจงใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล*
ข้อมูลส่วนตัว (ชื่อนามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส สำเนาหมายเลขบัตรประชาชน ภาพบนสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบอนุญาตขับขี่ และภาพบนสำเนาใบอนุญาตขับขี่ ภาพถ่าย ภาพถ่ายหรือวิดีโอบันทึจากกล้องวงจรปิด)ใช่ใช่ไม่ใช่
ข้อมูลการติดต่อ (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือการติดต่อผ่านสื่อโซเซียล)ใช่ใช่ไม่ใช่
ข้อมูลการศึกษา (ประวัติส่วนตัว (CV หรือ Resume) สำเนาใบปริญญาบัตร และภาพถ่ายในใบปริญญาบัตร สำเนาทรานสคิปส์ และภาพถ่ายในสำเนาทรานสคิปส์ หรือหลักฐานอื่นที่ออกโดยสถานศึกษาที่ท่านได้ระบุไว้ให้แก่บริษัทฯ)ใช่ใช่ใช่
ข้อมูลการทำงาน (รายละเอียดการทำงาน การเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนประกันสังคม สิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ ใบรับรองการทำงาน ใบประเมินการทำงาน ทะเบียนการฝึกอบรม)ใช่ใช่ไม่ใช่
ข้อมูลสุขภาพ (หนังสือรับรองแพทย์ ประวัติการรักษาพยาบาล และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสุขภาพที่ท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน)ใช่ใช่ไม่ใช่
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (ข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลชีวภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสมาชิกสหภาพแรงงานที่ท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน)ใช่ใช่ไม่ใช่

*เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็วตามกฎหมาย

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของท่าน หรือได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านก่อนการเปิดเผยดังกล่าว ได้แก่

 • การสอบถามประวัติส่วนตัวของท่าน จากบุคคลที่ท่านได้ให้รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อสอบถาม
 • การตรวจสอบประวัติการศึกษาของท่าน จากสถาบันการศึกษาที่ท่านได้ระบุไว้ในใบสมัครงาน
 • บุคคลภายนอก ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการติดต่อเพื่อสอบถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยฉพาะที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงระหว่างบุคคลภายนอก และท่านเอง
 1. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างน้อย 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการสมัครงาน หรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่จำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ทราบเรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ประกาศใช้ภายในองค์กร

 1. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เว้นแต่บริษัทฯ จะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีฐานอำนาจตามกฎหมายที่อนุญาตให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ประกาศใช้ภายในองค์กร

 1. สิทธิและการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคลตามพรบ. นี้ และท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ( https://www.syssteel.com/employees-and-trainees-privacy/) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการโดยเร็ว โดยไม่ช้าเกินกว่า 30 วัน เว้นแต่บริษัทฯ ไม่ได้รับ หรือได้รับไม่ครบถ้วน สำหรับข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิจากท่าน

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรายละเอียด
สิทธิในการขอถอนความยินยอมเมื่อบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากได้ให้ความยินยอมจากท่านแล้ว ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิในเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถอ้างฐานกฎหมายอื่นตามที่พรบ. นี้ กรณีที่ถอนความยินยอม หากจะมีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการยืนยันคำร้องขอใช้สิทธิอีกครั้งก่อน 
สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ รับผิดชอบอยู่ และมีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม 
สิทธิในการขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้ในกรณีที่บริษัทฯ จัดให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอใช้สิทธินั้น และการประมวลผลข้อมูลของผู้รับโอนนั้น จะดำเนินได้เฉพาะกรณีได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีความจำเป็นเพื่อประมวลผลข้อมูลในการปฏิบัติตามสัญญา
สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลของตนท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือบริษัทฯ ต้องใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมาย 
สิทธิในการขอให้ลบ/ทำลายหรือทำ ให้ข้อมูลนั้น ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ อาจคัดค้านการใช้สิทธินั้นหากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นกรณีเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายของบริษัทฯ
สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือเมื่อขอให้บริษัทฯ แสดงฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย 
สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามพรบ. นี้ 
 1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในพรบ. นี้ เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรการดังกล่าวและบริษัทจะกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีสิทธิ

 1. การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเหล็กสยามยามาโตะจำกัด เลขที่ 9 ถนน I-7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต อ.เมือง จ.ระยอง 21500 อีเมล: DPO@syssteel.com

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ [18 ตุลาคม 2564]

ตัวอย่างวัตถุประสงค์การประมวลผล และฐานอำนาจในการประมวลผล

(เอกสารภายในบริษัทฯ ห้ามมิให้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก)

วัตถุประสงค์การประมวลผลฐานอำนาจในการประมวลผล
·       เพื่อดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการรับเข้าเป็นพนักงาน หรือผู้ฝึกงาน·       เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และจัดทำบัตรเข้าออกสถานที่ประกอบการหรือโรงงานของบริษัทฯ·       เพื่อชำระเงินและสิทธิประโยชน์ในประเทศ การยื่นคำขอรับใบอนุญาตการทำงาน และวีซ่าการเข้าออกประเทศ·       เพื่อชำระเงินและสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ท่านตามสัญญาจ้างแรงงานและข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ หรือการจ่ายค่าตอบแทนในการฝึกงาน·       เพื่อจัดการ เสนออนุมัติ คำนวลผลประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทฯ มีให้ เช่น การชำระค่าหุ้นสหกรณ์ (ถ้ามี) การชำระค่าที่จอดรถ บำนาญ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย·       เพื่อชำระภาษีเงินได้  หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และดำเนินการใดๆ ทางภาษี·       การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม รวมทั้งการนำส่งเงินสมทบ หรือติดต่อเรื่องอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานหรือตัวท่าน·       เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โครงการศึกษาสุขภาพในนิคม การตรวจร่างกายประจำปี·       เพื่อให้ท่านสามารถใช้สิทธิลางานที่ท่านมี·       เพื่อรักษาและส่งเสริมการไม่เลือกปฏิบัติ หรือการให้เท่าเทียมกัน และความเสมอภาคในที่ทำงาน·       เพื่อขั้นตอนในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ปรับเงินเดือน ให้รางวัลพิเศษ (โบนัส) การย้ายตำแหน่ง หรือสถานที่ปฏิบัติตามงาน·       เพื่อเก็บรายละเอียดการจ้างงานที่ถูกต้องและให้เป็นปัจจุบัน รายละเอียดการติดต่อผู้เกี่ยวข้องกับท่าน·       ในกรณีฉุกเฉิน (เพื่อบันทึกสิทธิของพนักงานหรือผู้ฝึกงานตามสัญญา หรือตามกฎหมาย)·       เพื่อดำเนินการตามคำขอการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย และดำเนินการกี่ยวกับการลางานประเภทต่างๆ·       ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง·       ฐานสัญญา·       ฐานหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
·       เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (และการกระทำผิดวินัยตามสัญญาจ้างแรงงานกับอดีตนายจ้าง (ถ้ามี))·       ฐานความยินยอมอย่างชัดแจ้ง
·       เพื่อปกป้องหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน·       ฐานปัองกันอันตรายแก่ชีวิต
·       เพื่อดำเนินการคัดเลือกพนักงาน หรือจัดสรรทรัพยากรบุคคลของบริษัท·       เพื่อจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร·       เพื่อจัดการด้านความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการ หรือสถานที่ทำงาน·       เพื่อจัดการคำขอของพนักงาน·       เพื่อเตรียมการใช้สิทธิต่อสู้กรณีบริษัทฯ ถูกร้องเรียน หรือดำเนินคดีทางกฎหมาย·       เพื่อดำเนินการจัดเก็บประวัติของพนักงาน·       เพื่อจัดทำหนังสือรับรองการทำงาน หรือรับรองการฝึกงาน·       เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และจัดการด้านความปลอดภัยภายในสถานประกอบหรือสถานที่ทำงาน โดยบันทึกภาพหรือวิดีโอภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งข้อมูลชีวภาพ·       เพื่อตรวจสอบภายใน  ในการจัดการความเสี่ยงภายในบริษัทฯ และการสอบสวนวินัยของพนักงาน·       ฐานประโยชน์อันชอบธรรม