I-BEAM

ไอบีม

ลักษณะ : เหล็กไอ-บีมนั้น มีลักษณะคล้ายกับ เอช-บีม แต่ให้สังเกตส่วนที่เป็น “ปีก” (flanges) ความลาดเอียงเข้าสู่แกนกลางหรือ “เอว”(web) โดยความหนาของปีกใกล้แกนกลาง(เอว)จะหนากว่าส่วนปลาย และปลายมีความโค้งมน บางแห่งอาจใช้ชื่อเรียกว่า S-Section เหล็ก ไอ-บีม(I-Beam) มีขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในการออกแบบ

การใช้งาน : นิยมใช้เป็นโครงสร้างหลักของอาคารเช่นเดียวกันกับ H-Beam แต่ด้วยคุณสมบัติของปีกที่หนากว่าจึงนิยมนำมาใช้ทำรางเครนในอาคารงานอุตสาหกรรม