วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรของ SYS คือ ACTIVES ซึ่งเป็น วัฒนธรรมการทำงานที่กระตือรือร้น
สร้างสรรค์เชิงรุก เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

 

actives