นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายส่วนบุคคลที่ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์
ได้แก่ข้อมูลที่คุณให้แก่ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด โดยตรง และ ข้อมูลจากการเข้าใช้บริการของคุณ ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิในความเป็นส่วนตัว เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของคุณได้ และเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ โปรดดูตามวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ตอนท้ายของนโยบายนี้

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
1. สร้างและจัดการบัญชีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (Account ID) ของคุณ และใช้ติดต่อคุณเกี่ยวกับบัญชีของคุณ
2. ยืนยันตัวตนของคุณเพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล
3. ประเมินความสนใจของคุณในตำแหน่งงาน และติดต่อคุณเพื่อเสนอตำแหน่งงาน
4. ให้ข้อมูล จัดทำ และติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม การสำรวจความคิดเห็น
และโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัทฯ
5. ประมวลผล วัดผล และตอบสนองเพื่อให้บริการ รวมถึงตอบคำถาม และคำขอของคุณ
6. ดำเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ จัดการระบบการสื่อสาร สำรวจตลาด วัดผลและบริหารประสิทธิภาพในการทำโฆษณาและการตลาด วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งบริหารจัดการเว็บไซต์ของ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
7. บริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ
8. ป้องกันการฉ้อโกง ธุรกรรมต้องห้าม การเรียกร้องสิทธิและความรับผิดอื่นๆ
9. รักษาความปลอดภัยในการให้บริการผ่านทางเครือข่ายของบริษัทฯ คุ้มครองแหล่งข้อมูลและพนักงาน
10. สอบสวนและปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานทางอุตสาหกรรม ตลอดจนบังคับใช้นโยบายและข้อกำหนดอื่นๆ ของ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
11. กิจกรรมทางการตลาดและรายการส่งเสริมการขาย ตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ

 

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

คุณสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลอาจทำให้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด อาจเก็บข้อมูลของคุณโดยใช้คุกกี้หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตาม วัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่คุณได้ให้ความยินยอมหลังจากบริษัทฯ เก็บข้อมูลไปแล้ว บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์นั้นๆ

 

การเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด จะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอก
ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

1. กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฎิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย

2. เมื่อบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายใดๆ หรือเพื่อการสอบสวนการกระทำอันอาจผิดกฎหมาย

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างบริษัทในเครือด้วยกัน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการที่บริษัทฯ กำหนดให้บริการแก่คุณแทนบริษัทฯ ผู้ให้บริการเหล่านี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณเว้นแต่ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเคุณั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลหากมีการจำหน่ายหรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของบริษัทฯ

 

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อมิให้มีการเปิดเผย ใช้งาน เปลี่ยนแปลงหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด อาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด บริษัทฯ แนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำ
การที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถือว่าคุณยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อไปจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปจากเว็บของ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด อาจมีนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของตนเอง คุณควรตรวจสอบเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว บริษัทฯ ไม่รับผิดในความเสียหายใดๆอันเกิดจากเนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว

 

การติดต่อเพื่อแก้ไขข้อมูล
หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดๆ หรือหากคุณประสงค์จะแก้ไขข้อมูลหรือการตั้งค่าของคุณ ลบข้อมูล หรือติดต่อเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมลล์ sys@syssteel.com

 

ข้อมูลที่ให้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
• หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถระบุตำแหน่งได้ (location-enabled product) อาจมีการส่งข้อมูลที่ระบุตำแหน่งของคุณ บริษัทฯ จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการให้บริการที่คุณต้องการ
• แอพพลิเคชั่นมือถือที่มีการใช้งานเว็บไซต์อาจใช้คุ๊กกี้ web beacon หรือวิธีการอื่นใดเพื่อปรับค่าการท่องเว็บไซต์ของคุณ
• แอพพลิเคชั่นมือถือบางชนิดอาจใช้งาน Google Analytics หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในการจัดเก็บข้อมูลประเภทไม่ระบุตัวตนของคุณเพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และปรับปรุงแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับทราบแค่เพียงว่ามีการใช้บริการและคุณสมบัติใดมากที่สุดผ่านทางแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ตลอดจนข้อมูลประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ ลักษณะของฮาร์ดแวร์ ประเทศและภาษาที่ใช้ในการดาวน์โหลด
• การใช้ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

การแบ่งปันข้อมูลที่เก็บโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่
บริษัทฯ จะไม่แบ่งปันข้อมูลที่จัดเก็บผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ฉบับนี้ และในกรณีดังต่อไปนี้

• บริษัทฯ อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่คู่ค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
• คำขอใดๆ ก็ตามจะถูกส่งผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณซึ่งอาจเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
• ผลิตภัณฑ์และบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่รวมทั้งผู้ประกอบการใดอาจทำให้คุณสามารถโต้ตอบและแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้อื่นได้ กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Siam Yamato Steel ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่