นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (“บริษัทฯ”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และผู้ติดต่อบริษัทฯผ่านทางเว๊ปไซต์ (“ท่าน”) และเพื่อปฏิบัติตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อชี้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯให้ท่านทราบ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

 

ขอบเขตการใช้นโยบายส่วนตัว

บริษัทฯ เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดๆ ที่ติดต่อบริษัทฯผ่านทางเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ หรือการเข้าใช้บริการของเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความถึงข้อมูลซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ ท่าน เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น ซึ่ง

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. สร้างและจัดการบัญชีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (Account ID) ของท่าน และใช้ติดต่อท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่าน
 2. ยืนยันตัวตนของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ผ่านเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ
 3. ให้ข้อมูลตำแหน่งงานที่ผ่านแจ้งความประสงค์อยากจะสมัครงานในตำแหน่งที่บริษัทฯจะเปิดรับสมัคร
 4. ให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ และจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของ
 5. จัดทำสถิติ หรือประเมินประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้งานเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ
 6. บริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ
 7. ป้องกันการฉ้อโกง ธุรกรรมต้องห้าม การเรียกร้องสิทธิและความรับผิดอื่นๆ
 8. รักษาความปลอดภัยในการให้บริการผ่านทางเครือข่ายของบริษัทฯ คุ้มครองแหล่งข้อมูลและพนักงาน
 9. สอบสวนและปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานทางอุตสาหกรรม ตลอดจนบังคับใช้นโยบายและข้อกำหนดอื่นๆ ของบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

 

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ก็ได้ [โปรดดูที่นโยบายคกกี้] อย่างไรก็ตาม การไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลอาจทำให้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยใช้คุกกี้หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
[โปรดดูที่นโยบายการใช้คุกกี้]

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตาม วัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากบริษัทฯ เก็บข้อมูลไปแล้ว บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านภายในระยะเวลาที่ได้แจ้งให้ทราบ หรือเท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์นั้นๆ

 

การเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด จะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก
ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

 1. กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฎิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย
 2. เมื่อบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายใดๆ หรือเพื่อการสอบสวนการกระทำอันอาจผิดกฎหมาย

 

การคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อมิให้มีการเปิดเผย ใช้งาน เปลี่ยนแปลงหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด อาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำ
การที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อไปจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปจากเว็บของ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด อาจมีนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของตนเอง ท่านควรตรวจสอบเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว บริษัทฯ ไม่รับผิดในความเสียหายใดๆอันเกิดจากเนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว

 

การติดต่อเพื่อแก้ไขข้อมูล
หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดๆ หรือหากท่านประสงค์จะแก้ไขข้อมูลหรือการตั้งค่าของท่าน ลบข้อมูล หรือติดต่อเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  บริษัทเหล็กสยามยามาโตะจำกัด เลขที่ 9 ถนน I-7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต อ.เมือง จ.ระยอง 21500 หรือที่ Email : DPO@syssteel.com

 

ข้อมูลที่ให้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

 • หากท่านใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถระบุตำแหน่งได้ (location-enabled product) อาจมีการส่งข้อมูลที่ระบุตำแหน่งของท่าน บริษัทฯ จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการให้บริการที่ท่านต้องการ
 • แอพพลิเคชั่นมือถือที่มีการใช้งานเว็บไซต์อาจใช้คุ๊กกี้ web beacon หรือวิธีการอื่นใดเพื่อปรับค่าการท่องเว็บไซต์ของท่าน
 • แอพพลิเคชั่นมือถือบางชนิดอาจใช้งาน Google Analytics หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในการจัดเก็บข้อมูลประเภทไม่ระบุตัวตนของท่านเพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และปรับปรุงแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับทราบแค่เพียงว่ามีการใช้บริการและท่านสมบัติใดมากที่สุดผ่านทางแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ตลอดจนข้อมูลประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ ลักษณะของฮาร์ดแวร์ ประเทศและภาษาที่ใช้ในการดาวน์โหลด
 • การใช้ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

การแบ่งปันข้อมูลที่เก็บโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่
บริษัทฯ จะไม่แบ่งปันข้อมูลที่จัดเก็บผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ฉบับนี้ และในกรณีดังต่อไปนี้

 • บริษัทฯ อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่คู่ค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • คำขอใดๆ ก็ตามจะถูกส่งผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านซึ่งอาจเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
 • ผลิตภัณฑ์และบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่รวมทั้งผู้ประกอบการใดอาจทำให้ท่านสามารถโต้ตอบและแบ่งปันข้อมูลของท่านกับผู้อื่นได้ กรุณาตรวจสอบนโยบาย
 • เป็นส่วนตัวของผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
Siam Yamato Steel ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่