Join Us
Every employees is the importance to make our company stronger,
grower and successful.

Human ability is the important thing to make the business stronger, continuously growing, and achieve in the market. At SYS, we work together in order to achieve our goal and compete with those of the world market.

Location
Position
 • ระยอง
  นักบัญชี
  1

  • นักบัญชี

   ฝ่ายบริหาร

   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
   เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
   เพศ ชาย/หญิง

   Qualification

   – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
   – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
   – ผ่านการเรียน รด หรือเกณฑ์ทหาร

 • ระยอง
  วิศวกรรม
  1

  • วิศวกรรม

   ฝ่ายวิศวกรรม

   วุฒิการศึกษา วศ.บ.โลหการ
   เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
   เพศ ชาย/หญิง

   Qualification

   – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
   – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
   – ผ่านการเรียน รด หรือเกณฑ์ทหาร

 • ระยอง
  พนักงานซ่อมบำรุง
  1

  • พนักงานซ่อมบำรุง

   ฝ่ายบริหาร

   วุฒิการศึกษา ปวส.เครื่องกล / ไฟฟ้า
   เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
   เพศ ชาย/หญิง

   Qualification

   – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
   – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
   – ผ่านการเรียน รด หรือเกณฑ์ทหาร


สนใจร่วมงานติดต่อ

ส่วนการบุคคล บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
เลขที่ 9 ถ.ไอ-เจ็ด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ : (038) 683-723